Uživatelské jméno Heslo Zapomenuté hesloZaregistrovat se
zpět na nápovědu

_Manuál k obsahové části evaluačního nástroje

OBSAH

ÚVOD

EVALUAČNÍ NÁSTROJ

1. HLAVNÍ STRANA - REGISTRACE  (LEKTOR, ORGANIZÁTOR, ÚČASTNÍK)

2. MOJE STRANA – NÁVRH VZDĚLÁVACÍ AKCE (Lektor, organizátor)

3. Nabídka vzdělávacích akcí (účastník)

4. Evaluační nástroj

4.1   lektor – VYTVOŘENÍ evaluačníHO dotazníkU

4.1.1          výchovně vzdělávací cíle

4.1.2          oblasti hodnocení

4.1.3          stupNĚ úrovně znalosti či osvojení

4.2   účastník – vyplnění VSTUPNÍHO evaluačního dotazníkU

4.3   účastník – vyplnění VÝSTUPNÍHO evaluačního dotazníku

4.4   ÚČASTNÍK – VYPLNĚNÍ HODNOCENÍ ORGANIZACE A LEKTORA

4.5   LEKTOR – KOREKCE LEKTORA VÝSTUPNÍHO EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU

4.6   ÚČASTNÍK - vyplnění evaluačního dotazníku PŘÍNOS PRO PRAXI

5.           NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMOVÉ DOTAZY během testování EN

 

 

ÚVOD

Cíl (smysl):

Vytvořit unifikovaný, co nejjednodušší a nejuniverzálnější evaluační nástroj pro všechny druhy kurzů, které bude NIDM v budoucnu nabízet.

1)       jednotný formát informování o kurzech, o jejich obsahu, o lektorech, přihlašování na kurzy, evaluace kurzů

2)      zjednodušení administrativy a přehlednost výstupů a statistik kurzů

3)      podklad pro vytištění osvědčení, na jehož příloze bude soupis probraných výchovně vzdělávacích cílů a to včetně úrovně osvojení

4)      naučit lektory, aby na svých kurzech neučili pouze dané téma, ale přidali k němu i rozvoj dalších komunikačních, organizačních či sociálně osobnostních dovedností a znalostí (jak se o to snaží ve školství ŠVP)

 

PODKLADY PRO VYTVOŘENÍ EN

Obsahová část a struktura návrhu EN vychází ze 7 let trvající praxe zavádění systémů objektivního hodnocení zaměstnanců. V tomto specifickém případě je problémem to, že cíle a výstupy evaluačního nástroje jsou dnes připravovány předběžně a jsou postaveny pouze na odhadu potřeb nyní ještě neznámých standardů pro pedagogy volného času.

Protože návrh systému evaluace pro NIDM má být zcela univerzální, aby pokryl libovolné tematické zaměření všech kurzů NIDM, je následkem to, že v některých konkrétních případech nebudou vyplněné všechny oblasti hodnocení, případně bude rozdílný počet výchovně vzdělávacích cílů u různých kurzů a podobně.

 

VYZKOUŠENÍ V PRAXI

V praxi jsme tento formát dotazníku v papírové podobě použili v říjnu a listopadu 2009 na čtyřech kurzech.

Dle reakcí účastníků jsme doplňovali a upřesňovali některá zadání a konkrétnost VVC a stupňů osvojení.  Ty byly ihned začleněny do obsahu EN.

Hodnocení lektora a organizátora bylo ponecháno obsahově takřka stejné jako hodnocení dříve používané. Po stránce struktury bylo přizpůsobeno novému EN.

 

 

 

EVALUAČNÍ NÁSTROJ

1.                  HLAVNÍ STRANA - REGISTRACE  (LEKTOR, ORGANIZÁTOR, ÚČASTNÍK)

V záložce „HLAVNÍ STRANA“ následujte instrukce registračního formuláře. Vyplníte všechny potřebné informace, které se pak již do všech dalších částí evaluačního nástroje budou automaticky přepisovat.  Po registraci Vám přijde na zadaný mail přihlašovací jméno a heslo.

2.                  MOJE STRANA – NÁVRH VZDĚLÁVACÍ AKCE (LEKTOR, ORGANIZÁTOR)

V záložce „MOJE STRANA“ vytvoříte návrh vzdělávací akce - „Návrh VA“. Zde vyplníte všechny požadované údaje (anotaci, program, počet účastníků, …).

Vaši navrženou akci poté schválí, případně doplní garant, následně překontroluje korektor a poté je předána do seznamu VA – viz záložka „NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ“.

V záložce „MOJE STRANA“ si mohou všichni přihlášení (lektoři, organizátoři i účastníci) zjistit veškeré potřebné informace o kurzech (termíny, anotace, lektory, obsazení kurzu,…) a o všech vlastních aktivitách v rámci systému (kde jsem přihlášen, jaké akce navrhuji, organizuji, …).

3.                  NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (ÚČASTNÍK)

V záložce „NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ“ je seznam všech akcí, včetně jejich anotací, termínů, volných míst, …). Přes tuto stránku se účastníci i přihlašují. 

4.                  EVALUAČNÍ NÁSTROJ

V záložce „EVALUAČNÍ NÁSTROJ“ lektor přes odkaz „upravit evaluační dotazník“ vyplní celý dotazník dle následujících upřesňujících instrukcí. 

4.1          LEKTOR – VYTVOŘENÍ EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU

4.1.1      VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Zjednodušeně řečeno jsou výchovně vzdělávací cíle to hlavní, co chci v daném tématu či oboru naučit. Jsou to nejdůležitější body, na nichž stavím obsah celého kurzu.

Formulace VVC do evaluačního nástroje se skládá ze stručného pojmenování názvu VVC a doplňkového popisu, co se za stručným pojmenováním VVC skrývá.

Texty názvů VVC a jejich popisů z EN se automaticky překlápí do přílohy osvědčení z kurzu!

Jazyková forma stručného pojmenování názvu VVC – volná forma vytvoření názvu VVC.

Jazyková forma doplňkového popisu – popis obsahuje infinitiv slovesa (naučit, osvojit, zvládnout, rozlišit, …) a vysvětluje blíže účastníkovi, co se skrývá pod stručným názvem VVC.

Obojí viz příklady níže.

Nejčastější chyby

1)      vytváření otázek jako do vědomostního testu (příklad: Je zvládnutí teorie vývojové psychologie důležité?)

2)      dotazy na předchozí zkušenosti či úroveň znalostí nebo dovedností (příklad: Jaké máte zkušenosti s vedením kurzů pro …)  - k tomu slouží až část ED, kde stanovujete stupně osvojení

3)      sdružování několika VVC do jednoho názvu (příklad: Zvládnutí oblouku s přívratem horní lyže, metodika organizace lyžařského kurzu a historie lyžování)

 

Doporučené formy názvů VVC a jejich popisů: 

v tématu Komunikace - základní nonverbální signály a jejich využívání

                                       (naučit se rozeznávat základní a nejčastější nonverbální signály v komunikaci a využívat jejich znalost ke zlepšení komunikace)

                                   - rozlišení postoje a zájmu v konfliktu

(vymezit základních pojmů „postoj“ a „zájem“ a naučit se je používat při řešení konfliktních situací)

v tématu Lezení          - základní techniky jištění

                                       (naučit se základní jisticí techniky používané v horolezectví)

                                   - zásady lezeckého pohybu

                                       (naučit se základní zásady bezpečného pohybu horolezce na různých površích)

v tématu Facilitace    - základní facilitativní dovednosti

                                       (naučit se nejdůležitější zásady pro facilitaci)

                                   - organizace facilitativního setkání

                                       (naučit se, jak správně a efektivně zorganizovat facilitační setkání)

v tématu Hlavní vedoucí   - zákony a vyhlášky pro hlavního vedoucího

                                       (naučit se orientovat v nejdůležitějších právních otázkách organizace tábora)

                                          - organizační příprava tábora

                                       (naučit se vytvořit a používat kompletní plán nezbytných kroků nutných pro zorganizování tábora)

v tématu Keramika    - techniky zpracování hlíny

                                       (naučit se základní techniky práce s různými materiály)

                                     - techniky povrchové úpravy keramiky

                                       (naučit se nejpoužívanější techniky povrchové úpravy keramiky jako jsou ……..)

v tématu Lyžování       - základní terminologie v lyžařském sportu

                                       (naučit se základní termíny používané v lyžování a při jeho výuce)

                                     - carvingový oblouk                                      

                                       (naučit se základní carvingový oblouk, rozdíl oproti oblouku na klasických lyžích)

 

Každý lektor by měl mít na své kurzy předem stanovené výchovně vzdělávací cíle, co chce svěřence naučit a následné dosazení do dotazníku by nemělo být už problémem. Do seznamu výchovně vzdělávacích cílů vypíše lektor jen ty nejdůležitější, kterým se chce cíleně věnovat. To, že se na kurzu rozvíjí i jiné další vlastnosti1, schopnosti2, dovednosti3 , vztahy4 nebo znalosti5 jako vedlejší produkt, je samozřejmé, ale snaha popsat všechny, i okrajově rozvíjené, by jen znepřehlednila dotazník.

Počet výchovně vzdělávacích cílů není přesně specifikován, ale měl by se dle charakteru kurzu pohybovat orientačně někde mezi 5 až 20 cíli.

Počet výukových cílů v jednotlivých OBLASTECH HODNOCENÍ bude u každého kurzu různý. Nemusí být všechny OBLASTI obsazeny.

Nejprve zapište do dotazníku stručný název výchovně vzdělávacího cíle a zařaďte jej do příslušné OBLASTI HODNOCENÍ (vysvětlení viz 4.1.2) z rozbalovací nabídky.

Podrobnější vysvětlující popis výchovně vzdělávacího cíle pak zapíšete do textového pole pod názvem VVC.

4.1.2          OBLASTI HODNOCENÍ

(KOMUNIKAČNÍ, OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ, ORGANIZAČNÍ, TEORETICKÁ a PRAKTICKÁ)

Jsou pouze orientační a měly by napomoci při hledání VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ, které mají být na kurzu naplněny. Pokud by Vámi popisované výchovně vzdělávací cíle mohly být svou podstatou zařazeny ve dvou či více OBLASTECH HODNOCENÍ, zapište je pouze jedenkrát do kterékoliv z uváděných OBLASTÍ. Pokud nevíte, do které oblasti by měly být vaše konkrétní výchovně vzdělávací cíle zařazeny, vepište je do kterékoliv, která vám intuitivně připadá nejblíže. OBLASTI HODNOCENÍ nejsou důležitou součástí samotného hodnocení, ale pouze inspirativním vodítkem pro hledání výchovně vzdělávacích cílů ve svém kurzu.

 

Stručný popis obsahu jednotlivých oblastí

Komunikační oblast – popis konkrétních vlastností1, schopností2, dovedností3 a vztahů4, které se vážou ke komunikaci, styly řešení konfliktů, asertivní dovednosti, emoční stabilita, rétorika, prezentační dovednosti, ovládání techniky pro komunikaci, umění vyjednávání, umění přizpůsobení komunikace cílové skupině, písemná komunikace, obchodní korespondence, sloh, dramatické dovednosti, …

 

Osobnostní a sociální oblast popis konkrétních vlastností1, schopností2, dovedností3 a vztahů4, které se vážou ke vztahům a přizpůsobivosti v určité skupině, týmová spolupráce, etika, společenské chování, tvorba úsudku, konformita, individualismus, …

 

Organizační oblast – popis konkrétních vlastností1, schopností2, dovedností3 a vztahů4, které se vážou k organizování, plánování, stanovení strategie, efektivita, time management, vedení lidí, …

 

Teoretická oblast – popis znalostí5 - konkrétních teoretických podkladů potřebných pro zvládnutí daného tématu (kurzu), teoretické poučky, historie oboru, nové trendy v oboru, teoretické popisy alternativních technik či řešení, doporučená literatura, teoretický popis technik, doplňkové informace, základy psychologie, pedagogiky, matematiky, techniky, fyziky, chemie, …

 

Praktická oblast – popis konkrétních praktických činností a objektivní úroveň jejich zvládnutí

Příklady: lyžování – obloučky, slalom, sjezd, mazání, …, snowboard – přenášení váhy, péče o snowboard, seřizování vázání, …, zdravotní výchova – umělé dýchání, zastavení krvácení, techniky obvazování, …, komunikace – nácvik rétorických technik, asertivní reakce, komunikační zvládání kritických situací, …, keramika – zpracování hmoty, modelování, práce na hrnčířském kruhu, glazurování, …, deskové hry – nácvik hry v pravidlech, tvorba vítězné strategie, tvorba nových variant her, …

Vysvětlení psychologických pojmů z popisu oblastí

1) Psychické vlastnosti – projevem jsou různé způsoby chování, charakter

(temperament, duševní vytrvalost, srdečnost, statečnost, IQ, emocionální vyrovnanost, odolnost v zátěži, …)

Možnost objektivní diagnostiky pomocí psychologických testů. Popis výsledku testu.

2) Schopnosti – vlohy k nějaké činnosti (nadání, talent, nejvyšší stupeň je genialita), mohou být i vrozené, lze je rozvíjet

(fyzická vytrvalost, prostorová představivost, matematické myšlení, pohybová inteligence, hudební sluch, logické uvažování, umělecké – cit pro barevné ladění, umění malovat, …)

 3) Dovednosti – připravenost pro vykonávání konkrétní činnosti

(lyžování, modelování, pohybová obratnost, manuální zručnost, zpěv, rétorické a prezentační dovednosti, používání technických pomůcek, PC gramotnost, aktivní slovní zásoba, strukturování informací, vybírání nejdůležitějšího, …)

4) Vztahy (psychologicky postoje) – vztah k sobě, k druhým lidem, k materiálním a přírodním hodnotám

(šetrnost, úcta k jiným názorům, empatie (vcítění se), sebevědomí, tolerance, týmová spolupráce, estetické cítění, ekologické myšlení, …)

5) Znalosti – souhrn teoretických poznatků a zkušeností v konkrétním oboru, které lze využít pro další osobnostní rozvoj ve výše uvedených oblastech 1)   4). 

 

 

4.1.3          STUPNĚ ÚROVNĚ ZNALOSTI ČI OSVOJENÍ

Do jednotlivých textových polí dopište u každého výchovně vzdělávacího cíle přesný popis, co znamená který stupeň úrovně znalosti či osvojení.  Jedná se u každého výchovně vzdělávacího cíle pouze o čtyři stupně 0, 1, 2, 3.

Zásadou je, že stupeň „0“ se bere jako žádná nebo minimálně požadovaná úroveň a stupeň „3“ je cílová úroveň znalosti či osvojení, kterou chce lektor na kurzu dosáhnout.

Pokud z důvodu zaměření a obsahu kurzu bude nezbytná konkrétní počáteční úroveň znalostí či osvojení určitých schopností2, dovedností3  nebo znalostí5 účastníka již před kurzem, musí být tato přesně popsána i v anotaci kurzu a bude podmínkou pro možnost přihlášení (např. pokračovací kurzy, instruktorské kurzy lyžování, raftingu, …).

Jazyková forma popisu stupňů osvojení

Stupně je nutné pojmenovávat v 1.osobě jednotného čísla !!!

Text dosaženého stupně osvojení z EN se automaticky překlápí do přílohy osvědčení z kurzu.

(příklady:  Neslyšel jsem nikdy o … , Znám a umím aktivně využívat …., Zvládám techniku kormidlování …)

 

4.2               ÚČASTNÍK – VYPLNĚNÍ VSTUPNÍHO EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU

Účastník vyplní po přihlášení na kurz vstupní evaluační dotazník. Sám posoudí, na jaké úrovni je v jednotlivých VVC před kurzem. Lektor se ještě před kurzem může seznámit s dotazníky všech účastníků a případně přizpůsobit kurz konkrétní vstupní úrovni. Ve výjimečných případech či po dohodě s lektorem může být vstupní evaluační dotazník dodán až na kurzu a v papírové podobě.

 

4.3               ÚČASTNÍK – VYPLNĚNÍ VÝSTUPNÍHO EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU

Po kurzu do 7 dní jsou účastníci povinni vyplnit výstupní evaluační dotazníky. Ve výjimečných případech či po dohodě s lektorem lze poslat dotazník v papírové podobě. Vyplněný a odevzdaný dotazník je podmínkou pro vystavení osvědčení. 

 

4.4               ÚČASTNÍK – VYPLNĚNÍ HODNOCENÍ ORGANIZACE A LEKTORA

Zároveň s výstupním evaluačním dotazníkem účastník vyplní i hodnocení organizace kurzu a lektora. Více prostoru zde má slovní doplnění jednotlivých kritérií.

 

4.5               LEKTOR – KOREKCE LEKTORA VÝSTUPNÍHO EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU

Tato možnost korekce lektora je pro specifické případy, kdy je lektor vzhledem k charakteru obsahu a organizace kurzu a vzhledem k počtu účastníků schopen u všech účastníků danou úroveň osvojení schopností2, dovedností3  nebo znalostí5 objektivně zhodnotit. Pak může doplnit a zobjektivnit sebehodnocení účastníků. V případě velkého rozdílu mezi sebehodnocením účastníka a hodnocením lektora doporučujeme osobní rozbor lektora s účastníkem.

Některé typy schopností, dovedností nebo znalostí a jejich úroveň osvojení nelze hodnotit touto korekcí vůbec. Někdy mohou být objektivně měřitelné pouze některé ze seznamu. Tato možnost je skutečně pro specifické případy kurzů, kdy je to přímo žádoucí či případně pokud je kurz přímo zaměřený například na rozvoj objektivního sebehodnocení.

 

4.6          ÚČASTNÍK - VYPLNĚNÍ EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU PŘÍNOS PRO PRAXI

Po lektorem zadané době (odkaz „Lhůta pro zadání přínosu pro praxi (dnů od skončení aktivity)“) bude účastníkům zaslán mail s připomenutím vyplnění poslední části evaluačního dotazníku. Jde o zpětnou informaci, jak účastník využívá poznatků z kurzu ve své praxi. Dobu odstupu po kurzu určuje lektor s ohledem na konkrétní témata probíraná na kurzu a jejich možnosti aplikace v praxi. Dobu zadává do dotazníku ve dnech. Vyplnění této části dotazníku je textové (vlastními slovy) ve třech zadaných oblastech (přínos pro účastníka, pro zaměstnavatele a pro klienta).

 

 

5.                  NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMOVÉ DOTAZY během testování EN

K čemu to je?

1)       jde o novinku a ta je doprovázena vždy prvotně odporem ke změnám obecně

2)      evaluace je tvořena dříve, než standardy, ke kterým má směřovat, proto nemusí být nyní zcela jasný záměr všech částí dotazníku

3)      pro začínající lektory možnost si lépe ujasnit strukturu a cíle kurzu

 

Příliš složité!

1)      složitost je pouze na první pohled - jde o novou věc, která bude ještě doladěna podle praxe

2)      vše co lektor vypisuje do EN, by stejně v různé podobě musel dodat NIDM k akreditaci, k uvedení kurzu, … není zde nic navíc

3)      investice cca několika desítek minut do jednorázového vyplnění údajů o sobě a kurzu ušetří v administraci kurzu (i samotnému lektorovi) hodiny duplicitních vyplňování – prezenční listiny, přihlášky, jmenovky, osvědčení, hodnotící zprávy, …

4)      systém výrazně zjednoduší a zpřehlední informace o kurzech a statistiku, také výhodné i pro lektora

 

Nevím, jak vyplnit VVC a stupně osvojení VVC.

1)      každý dobrý lektor si při sestavování programu kurzu stejně musí stanovit konkrétní cíle a jejich pořadí v programu, do formuláře EN pouze tyto cíle přepíše a podrobněji vysvětlí (jejich zařazení do některé z „oblastí hodnocení“ je pouze orientační a nemá žádný vliv na samotnou evaluaci, „oblasti hodnocení“ slouží jen jako inspirace při hledání VVC)

2)      stupně osvojení VVC jsou pro lektora, který probírané cíle zná z praxe, prací na několik minut, aby je rozřadil a popsal do čtyř stupňů (navíc 0 je žádné osvojení nebo minimálně požadované a 3 je zamýšlená úroveň, kam chci účastníky dovést)

3)      každý lektor by měl mít k dispozici manuál s vysvětlením pojmů „oblastí hodnocení“, VVC a stupňů osvojení

4)      trvale je k dispozici na mailu a telefonu konzultant

 

Budou sloužit rozdíly v posunu stupňů osvojení v EN k hodnocení a porovnání práce lektorů?

1)       NE. Není to ani cílem, ani by to nebylo objektivní.  Hodnocení lektora bude stejně jako v minulosti v druhé části EN, která je takřka shodná s doposud používaným systémem otázek.

EN má sloužit především účastníkům k uvědomění si úrovně získaných znalostí a dovedností a na jejich základě si plánovat další osobní rozvoj. V budoucnu cíleně k dosažení konkrétních standardů.